eşdeğer ödül / equavalent prize

Aydın İli’ne bağlı Söke ilçesi için hazırlanmış gelişme planı önerisidir. Tarihi merkez ile Aydın-Milas karayolu arasında kalan ve Söke Çayı’nı çevreleyen kentsel dokuyu konu alır. Halihazırda ilçe için hazırlanmış 2006 tarihli bir imar planı vardır fakat üst ölçek planlarda belirlenen “Aydın ili’nin alt merkezi” olma hedefi ile örtüşmemektedir. Mevcut imar planını belediye dondurmuş, daha esnek bir imar dili ile daha iyi bir çevre oluşturma prensibi ile ulusal düzeyde bir yarışma açmıştır. Yarışmadaki ana kriter, 2006 planında verilen imar haklarını koruyarak yeni ve esnek bir kentsel strüktür tasarımıdır.

Yarışma alanı, kemikleşmiş tarihi doku, sokak-yapı-açık alan kurgusundan yoksun az yoğunluklu alanlar ve yeni imar verilmiş çok yapıların bir yığınıdır. Ulaşım sistemi, yeşil alanların kurgusu, yaya mekanlarının sürekliliği, su kıyısı alanların kamusal olarak anlamlandırılması ve tarihi merkezin canlandırılması gibi kentsel tasarımın en temel konularını merkeze alır. Bu özellikleriyle, bizim için önemli bir yarışma deneyimidir.

Master plan proposal for Söke, Aydın. Focuses on rehabilitation of historic core, revitalization of sentral Söke river, and design of a new urban center which is strongly connected with conserved historic part.

Söke is an Aegean city which is close to Ancient cities of Miletus and Priene. There is a current development plan for the city prepared in 2006, which does not correspond future visions for the city that are defined in upper-scale regional plans. According to these plans, Söke is defined as the main sub-center of Aydın metropolitan region, which will give new missions to the city as the center of service sector. The city of Söke cancelled the current 2006 plan and opened a national urban planning competition, in which participants were asked to design a flexible urban development scenario. The main criteria was that design teams should keep the property rights that are given by 2006 plan.  We defined 6 different character regions, and we described development rights in accordance with the existing prosperities and future potentials of these regions.

YER / LOCATION
Söke, Aydın

BÜYÜKLÜK / SIZE
100 ha.

TARİH / DATE
2015

KURUM / INSTITUTION
Söke Belediyesi

TASARIM / DESIGN
Sertaç Erten, Devrim Çimen

 

mevcut durumda Söke Deresi’nin üstünde yer alan yapı dizisi:

 

mevcut yapı-boşluk ilişkisi ile projede önerilen yapı-boşluk ilişkisi:

 

Analizler ve kararlar:

 

Önerilen imar transferi modeli:

 

 

ODTÜ Uluslararası Kentsel Tasarım Sempozyumu’nda sunduğumuz bildirinin yayınlanmış tam metni için tıklayınız